fbpx
 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1. De overeengekomen abonnementsvormen staat op de voorzijde van het inschrijfformulier (overeenkomst) vermeld. 
1.2. In de kosten voor een abonnement zijn de volgende faciliteiten inbegrepen: het trainen in de (cardio)fitnessruimte, het deelnemen aan alle groepslessen en het gebruik van de sauna. 
1.3. Het abonnement is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar. 

Artikel 2 Duur en beëindiging van het abonnement

2.1. Het abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd.
2.2. Een abonnement met ene minimale abonnementsduur (zoals staat omschreven aan de voorkant van het inschrijfformulier) kan niet tussentijds worden beëindigd. 
2.3. Na afloop van deze minimale abonnementsduur geldt eveneens een opzegtermijn van 4 weken.
2.4. Voor abonnementen zonder minimale abonnementsduur geldt eveneens een opzegtermijn van 4 weken. 
2.5. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven of door invulling van een opzegformulier bij de receptie. 
2.6. Bij opzegging zal de verschuldigde contributie voor de opzegtermijn en de eventuele achterstand contributie door Wellness Club Rotterdam worden geïnd door middel van een automatische incasso. 
2.7. Opzeggingen worden in te allen tijde schriftelijk bevestigd door WCR. Indien aan WCR een machtiging is verstrekt voor het automatisch incasseren van de abonnementskosten, zal deze nadat alle betalingsverplichtingen is voldaan, door WCR worden ingetrokken. 
2.8. Na opzegging kan gebruik gemaakt blijven worden van de faciliteiten tot de einddatum van het abonnement.

Artikel 3 Wijzigingen van de abonnementsvorm

3.1. De abonnementsvorm met minimale abonnementsduur kan gedurende die minimale duur niet worden gewijzigd.
3.2. Na de minimale abonnementsduur kan de abonnementsvorm op verzoek van de klant worden gewijzigd. Bij automatische incasso abonnementen dienst daarbij een overgangstermijn van  vier weken in acht te worden genomen. 
3.3. Een eventuele achterstand in de contrubutiebetaling dient voor de datum van wijziging te zijn voldaan. Eventueel resterende trainingstegoeden op basis van de oude abonnementsvorm  komen na deze datum te vervallen. 

Artikel 4 Tijdelijk stopzetten van het abonnement

4.1. Bij een (langdurige) blessure of ingeval van een zwangerschap, dient bij de receptie een mutatieformulier te worden ingevuld, voorzien van een medische verklaring. Na goedkeuring door directie van WCR, zal het abonnement tijdelijk worden stopgezet. Stopzetting met terugwerkende kracht is niet mogelijk. 
4.2. De (minimale) abonnementsduur wordt automatisch met die periode verlengd, gelijk aan de duur van de stopzetting. De betalingsverplichting voor de overeengekomen minimale abonnementsduur blijft echter ongewijzigd. 
4.3. Bij automatische incasso abonnementen wordt tijdens de periode van stopzetting de betalingsverplichting opgeschort.
4.4. Afspraken over een stopzetting van het abonnement worden te allen tijde door WCR schriftelijk bevestigd. 
4.5. Bij eerder herstel dient bij de receptie een mutatieforulier te worden ingevuld om de stopzetting te laten opheffen.

Artikel 5 Abonnementskosten

5.1. Indien is gekozen voor een betaling op basis van automatische incasso, wordt door ondertekening  an de voorzijde van dit formulier, een machtiging aan WCR verstrekt voor het incasseren van de (vier wekeljikse) abonnementskosten. 
5.2. Het incasseren van de contrubutie kosten zal iedere vier weken worden uitgevoerd. Indien WCR om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan incasseren, wordt door WCR het  recht voorbehouden om storno- c.q. administratiekosten van € 5,- in rekening te brengen. 
5.3. De kosten voor de abonnementsperiode dienen ook te worden betaald indien de klant, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van de faciliteiten, tenzij WCR, de klant van zijn/haar betalingsverplichting heeft ontheven door middel van een afgegeven schriftelijke verklaring. 
5.4. Tijdens vakanties en feestdagen dienen de kosten voor de abonnementsperiode ook te worden betaald. 
5.5. Zolang niet aan alle betalingsverplichtingen, die uit deze overeenkomst voortvloeien, is voldaan, is de klant jegens WCR verplicht iedere adreswijziging minstens één week voor de wijziging  schriftelijk aan WCR door te geven. 
5.6. Indien de betalingsverplichting niet wordt nagekomen, behoudt WCR zich het recht voor om de togang tot het sportcentrum te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
5.7. Indien WCR genoodzaakt is om de verdering ter incasso uit handen te geven zullen de gerechtelijke kosten alsmede de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van € 25,- vermeerderd  met de BTW, op de klant verhaald. Bij niet tijdige betaling worden alle op dat moment verschuldigde termijnen nog resterend in het contract direct opeisbaar. Voorts is de klant zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldatum.
5.8. WCR behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. 
5.9. Voor het studentenabonnement dient de student bij inschrijving en jaarlijks in de maand oktober een bewijs te overhandigen dat hij studerend s. Wanneer dit niet of niet op tijd kan worden aangetoond, dan wordt het studentenabonnement automatisch omgezet naar regulier (voltarief) abonnement. 
5.10. Voor een seniorenabonnement dient men minimaal 65 jaar oud te zijn. Het gaat hier specifiek om een dalurenabonnemnt, binnenkomst alleen van maandag t/m vrjidag tussen 12.00 uur en 16.15 uur. Buiten deze daluren dient per keer een bedrag van € 5,- extra bij de receptie te worden betaald. 

Artikel 6 TechnoGymSystem sleutel 

6.1. Bij inschrijving dient een TechnoGymSystem (TGS) sleutel en een lockerchip te worden aangeschaft, die daarmee eigendom wordt van de klant. 
6.2. Met de TGS sleutel krijgt men toegang tot het sportcentrum en kan worden getraind volgens een op maar gemaakt trainingsprogramma. De TGS sleutel kan worden opgewaardeerd met een geldbedrag voor consumptieve bestedingen in het sportcentrum. Bij de receptie kan de sleutel worden opgewaardeerd door betaling per pin of contant geld met een minimum van € 15,- per storting. 
6.3. De TGS sleutel is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar. 
6.4. Indien bij beëindging van het abonnement nog een positief bedrag op de TGS staat, heeft de klant het recht om binnen drie maanden na de einddatum van het abonnement het tegoed op  de sleutel te besteden aan artikelen die binnen het sportcentrum te verkrijgen zjin. Het resterende bedrag zal niet worden gerestitueerd. 
6.5. Indien er bij beëindiging van het abonnement nog een negatief bedrag op de TGS sleutel staat, dient dit saldo direct bij opzegging of in ieder geval vóór de einddatum van het abonnement aangezuiverd worden, bij gebreke waarvan WCR zich het recht voorbehoudt om het bedrag eenmalig te incasseren. 
6.6. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de TGS sleutel en/of lockerchip, dient hiervan direct melding te worden gemaakt bij de receptie. Het sleutelnummer zal vervolgens worden geblokkeerd, waarna tegen betaling bij de receptie een nieuwe TGS sleutel en/of lockerchip kan worden aangeschaft. 

Artikel 7 Openingstijen/sportonderricht

7.1. De openingstijden van het sportcentrum worden vastgesteld door WCR. Indien deze wijzigen, zal de klant daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld door middel van pulicatie in het sportcentrum. Tijdens officiële feestdagen, en eventuele nader te bepalen dagen, zal het centrum gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of restitutie van de reest betaalde abonnementskosten. 
7.2. WCR bepaalt op welke dagen en uren sportonderricht kan worden genoten, c.q. gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten. 

Artikel 8 (Huishoudelijk) reglement 

8.1. De klant dient zich te houden aan de door WCR gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere sportkleding, noodzakelijke orde en discipline. 
8.2. In de sportruimtes dient men te allen tijde in correctie sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen, het gebruik van een handdoek is verplicht. 
8.3. Voor gebruikmaking van het saunacomplex en de zonnebank dient het vastgestelde huisreglement te worden nagestreefd, zoals dat in de betreffende ruimtes is opgehangen. 
8.4. Het is niet toegestaan om drugs, danwel in zijn algemeenheid stimulerende middelen (zoals anabolensteroïden) te gebruiken. 
8.5. Iedere vorm van (seksuele) intimidatie, agressie en/of geweld in het sportcentrum wordt op geen enkele wijze getolereerd. 
8.6. Bij overtreding van deze vastgestelde reglementen en/of instructies is WCR gerechtigd om de klant de toegang van het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement met onmiddelijke ingang te beëindigen, zonder dat de klant nog enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden of creditgelden op de TGS sleutel heeft.
8.7. Schade bij WCR, die ontstaat door het zich niet houden doo de klant aan de instructies en/of vastgestelde reglementen, zal in alle gevallen op deze klant worden verhaald. Voor schade bij derden zal de klant in dergelijk geval WCR vrijwaren. Schade bij de klant zelf als gevolg van het niet houden aan de instructies en/of vastgestelde reglementen, komt voor rekning van de klant zelf. Hiervoor is WCR uitdrukkelijk niet aansprakelijk. 

Artikel 9 Veiligheid/aansprakelijkheid/overmacht

9.1. WCR is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het sportcentrum. Eventuele gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald. 
9.2. Het uitoefenen van sport brengt risico's met zich mee. Beoefening van enigerlei tak van sport en/of gebruik van de faciliteiten binnen het sportcentrum geschiedt geheel op eigen risico. Eventuele schade en/of gebruik van de faciliteiten binnen het sportcentrum geschiedt geheel op eigen risico. Eventuele schade en daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor eigen rekening. 
9.3. In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid waarop WCR geen invloed heeft, noch redelijkerwijs kan hebben en die haar dienstverlening onmogelijk maakt, wordt WCR ontslagen van haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst. WCR is in dergelijk geval niet aansprakelijk voor de door de klant geleden schade. 

Artikel 10 Strippenkaart

10.1. In geval van een strippenkaart zijn de hiernavolgende artikelen van toepassingen: 1, 6, 7, 8, 9 en 12. 
10.2. De eenmalige aanschafkosten van de TechnoGymSystem sleutel en een lockerchip dienen direct bij inschrijving te worden voldaan. 
10.3. De geldigheidsduur bedraagt zes maanden. Het resterende aantal trainingstegoed zal aan het einde van deze periode niet worden gerestitueerd. 

Artikel 11 Jeugdstrippenkaart

11.1. In geval van jeugdstrippenkaart bij WCR, zijn de hierna volgende artikelen van toepassing: 1, 6, 7, 8, 9 en 12. 
11.2. De eenmalige aanschafkosten van de TechnoGymSystem sleutel en een lockerchip dienen direct bij inschrijvng te worden voldaan. 
11.3. De jeugdstrippenkaart is geldig voor kinderen tussen de 12 t/m 16 jaar oud, die onder de begeleiding van een ouder en/of voogd (lid) gaan trainen. Kinderen tussen de 12 t/m 16 jaar mogen niet zelfstandig gebruik maken van de sportfaciliteiten. Toegang tot de faciliteiten is beperkt van maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 19.00 uur. 
11.4. De geldigheidsduur bedraagt zes maanden. Het resterend trainingstegoed zal aan het einde van deze periode niet worden gerestitueerd. 

Artikel 12 Overige bepalingen/Nederlands recht

12.1. Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden ter beoordeling en beslissing aan de directie van WCR voorgelegd. 
12.2. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de binnen het arrondissement van Rotterdam bevoegde rechter. 

Waar kun je ons vinden?

Wellness Club Rotterdam
Ommoordsehof 11
3056 JR Rotterdam

HOE KUN JE ONS BEREIKEN?

010-2892089
info@wellnessclubrotterdam.nl
Ruim
 op eigen terrein

Volg je ons al
op Social Media?

Open van maandag tot en met donderdag van 07u00 tot 23u00, vrijdag tot 22u00. Zaterdag en zondag van 08u00 tot 15u00.